MAPY GEODEZYJNE


 

MAPY ZASADNICZE – wielkoskalowe opracowania kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu.

 

 • Stanowią podstawę opracowania każdego projektu budowlanego,
 • Wykonywane są w formie tradycyjnej (mapa analogowa),
 • Końcowe opracowanie zleceniodawca może otrzymać :

 

 • w skalach 1:500; 1:1000: 1:2000,
 • w postaci klasycznej lub numerycznej.
MAPY NUMERYCZNE –

jest to technologia tworzenia zbiorów i przetwarzania danych w nich
zawartych.
MAPY TEMATYCZNE
 • Mapy sieci uzbrojenia terenu,
 • Mapy zagospodarowania obszarów wiejskich i miejskich,
 • Mapy własności gruntów z klaso użytkami.

Mapy tematyczne wykonujemy w postaci mapy analogowej lub numerycznej

MAPA TERENÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

opracowywane są ze szczegółowym zagospodarowaniem wnętrza hal produkcyjnych:

 • zgodnie z instrukcją b. Ministra Przemysłu Ciężkiego,
 • zgodnie z instrukcją K-1 (GUGiK).

 

 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY DRÓG


 • Wytyczenie trasy drogowej,
 • Wytyczenie nasypów i wykopów,
 • Założenie i zabezpieczenie na czas trwania budowy, punktów osnowy
  geodezyjnej (realizacyjnej),
 • Wyznaczenie roboczych punktów osnów pomiarowych,
 • Pomiar powykonawczy, wytyczenie oraz kontrola realizacji projektu
  lokalizacji sieci uzbrojenia terenu.

 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA


 • Geodezyjna obsługa prac budowlano-montażowych,
 • Opracowywanie projektu pod względem geodezyjnym,
 • Wytyczenie obiektów,
 • Pomiary kontrolne i inwentaryzacja powykonawcza wykonanych obiektów oraz
  bieżąca aktualizacja mapy.

 GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI


 • Pomiary kontrolne suwnic i jezdni podsuwnicowych,
 • Pomiary pionowości budowli wieżowych: kominów, silosów, masztów
 • Pomiary
  deformacji maszyn, urządzeń hutniczych
 • Pomiary osiowości pieców,
  walcarek i urządzeń hutniczych

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI (GRUNTÓW) ORAZ SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH


 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości (gruntów),
 • Wznawianie punktów granicznych,
 • Sporządzanie map katastralnych,
 • Sporządzanie dokumentów do celów prawnych.

 

 POMIARY GEODEZYJNE W SYSTEMIE GPS W TRYBIE   „POSTPROCESSINGU” ORAZ W TRYBIE RTK